مدال ها

امتیاز سیستم

شما زمانی امتیاز دریافت می کنید که مردم به پست های شما رای دهند

 • +2
  ایجاد یک سوال
 • +5
  سوال امتیاز داده شده
 • +10
  پاسخ امتیاز داده شده
 • +15
  پاسخ پذیرفته شده

سیستم مدال دهی

شما زمانی امتیاز دریافت می کنید که مردم به پست های شما رای دهند

استاد
1500
امتیاز مورد نیاز
می توانید انجام دهید:

ویرایش سوال های دیگران

بستن امتیاز ، بازگشایی و یا مهاجرت سوال

ویرایش جواب های دیگران

رای منفی ( 1 امتیاز در هر پاسخ)

ارسال یک دیدگاه

رای مثبت

معاون استاد
500
امتیاز مورد نیاز
می توانید انجام دهید:

ویرایش سوال های دیگران

بستن امتیاز ، بازگشایی و یا مهاجرت سوال

ویرایش جواب های دیگران

رای منفی ( 1 امتیاز در هر پاسخ)

ارسال یک دیدگاه

رای مثبت

دکتر
200
امتیاز مورد نیاز
می توانید انجام دهید:

ویرایش سوال های دیگران

بستن امتیاز ، بازگشایی و یا مهاجرت سوال

ویرایش جواب های دیگران

رای منفی ( 1 امتیاز در هر پاسخ)

ارسال یک دیدگاه

رای مثبت

بررسی کننده
150
امتیاز مورد نیاز
می توانید انجام دهید:

ویرایش سوال های دیگران

بستن امتیاز ، بازگشایی و یا مهاجرت سوال

ویرایش جواب های دیگران

رای منفی ( 1 امتیاز در هر پاسخ)

ارسال یک دیدگاه

رای مثبت

حمایت کننده
100
امتیاز مورد نیاز
می توانید انجام دهید:

ویرایش سوال های دیگران

بستن امتیاز ، بازگشایی و یا مهاجرت سوال

ویرایش جواب های دیگران

رای منفی ( 1 امتیاز در هر پاسخ)

ارسال یک دیدگاه

رای مثبت

آموزشی
10
امتیاز مورد نیاز
می توانید انجام دهید:

ویرایش سوال های دیگران

بستن امتیاز ، بازگشایی و یا مهاجرت سوال

ویرایش جواب های دیگران

رای منفی ( 1 امتیاز در هر پاسخ)

ارسال یک دیدگاه

رای مثبت